Metoden

DIGIBOK är en metod för hur man kan arbeta med fysiska kommunikationsböcker och digitala samtalsstöd i form av applikationer till surfplattor. Målet med metoden är att tillhandahålla en fungerande modell för hur cirkelledare i gruppverksamhet i brukarorganisationer och i studieförbund kan handleda och utbilda personer med afasi i de båda hjälpmedlen. Metodhandledningen är baserad på den dokumentation av de erfarenheter som Studieförbundet Vuxenskolan Örebro och Afasihuset tillskansade sig efter en pilotcirkel i ämnet 2013.

Om Pilotcirkel

Metodhandledningen som följer är produkten av den pilotcirkel som 2013 bedrevs av StudieförbundetPerson med Afasi och anhörig Vuxenskolan Örebro och Afasihuset i Örebro. Pilotcirkeln varade under tio träffar med målet att utbilda och handleda deltagarna i skapandet av en fysisk kommunikationsbok i grupp och en digital variant på Ipad genom applikationen Dialog Comai. Målet med pilotcirkeln var att varje deltagare skulle skapa en egen fysisk kommunikationsbok, för att sedan föra över innehållet till appen Dialog Comai, som är en slags digital kommunikationsbok. Pilotcirkeln gav deltagarna en möjlighet att testa och utvärdera de nya tekniska hjälpmedlen på Ipad i jämförelse med den traditionella kommunikationsboken.

Pilotcirkeln bestod av en cirkelledare, två logopeder och en arbetsterapeut som vägledde och utbildade sex personer med afasi. Fyra av deltagarna hade anhöriga/närstående med sig till träffarna. Totalt hade pilotcirkeln tio deltagare, inklusive anhöriga.

Studiecirkel i kommunikation

Modellen för studiecirkeln bygger på tio träffar och är indelad i två olika faser, där den första fasen avhandlar kommunikationsboken, och den andra fasen appar som samtalsstöd.

Fas 1 och 2
Fas 1
I den första fasen av studiecirkeln bygger deltagarna en egen kommunikationsbok. Kommunikationsbokens innehåll ligger sedan som grund i fas 2 vid skapandet av innehållet till kommunikationsapplikationen. Förutom att tillverka kommunikationsboken så består även fas 1 i att diskutera runt kommunikationsboken, när den kan användas och hur.

Fas 2
I den andra fasen av studiecirkeln skapar deltagarna en egen digital kommunikationsbok via applikationen på en Ipad. Applikationen fylls med fördel upp med hjälp av det innehåll och de kategorier som utgör den fysiska kommunikationsboken. En viktig del i fas 2, förutom själva skapandet, är användandet av applikationen och surfplattans olika funktioner – många kan vara ovana av att hantera ny teknik och det är viktigt att varje deltagare får möjligheten att lära sig hur man navigerar och använder applikationen själv – utan handledning eller hjälp av anhörig.

Träffarna
Varje träff är uppdelad på två 45-minuters pass med en halvtimmes rast/fika emellan. Det går självklart bra att lägga till ytterligare tid, men det är något som är individuellt från grupp till grupp och det gäller att anpassa sig efter det. Studiecirkeln består av tio stycken träffar, där de inledande fyra gäller skapandet av en fysisk kommunikationsbok och de resterande sex träffarna ägnas åt skapandet och undervisningen i kommunikationsapplikationen. Studiecirkeln kan komma att kräva en uppföljning eller en fortsättningscirkel, men återigen är det deltagarnas behov som avgör detta.

Varje träff är indelad i några mindre segment som följer;

Hur en träff är uppdelad

Hemuppgift
Mellan varje träff får deltagarna i studiecirkeln ett antal hemuppgifter. Det är viktigt att poängtera för deltagarna och deras anhöriga vikten av att hemuppgifterna tas på allvar – de är alla en viktig del av studiecirkeln och det är annars lätt att man hamnar efter om man inte har förberett sig inför varje träff. Det är bra om deltagarna mellan träffarna har möjlighet att kontakta cirkelledarna i de fall de har frågor eller behöver hjälp med hemuppgiften – alternativt att de kommer tidigare till nästa träff och gör den innan mötet.

Efter varje träff
Det är en fördel om cirkelledarna kan avsätta ca 20 minuter efter varje träff till att reflektera över dagens träff och inför nästa. Oväntade saker kan komma att ta upp mer tid och det är viktigt att vara flexibel och lyhörd när det gäller deltagarnas önskemål – det viktigaste är att alla deltagare har förstått och att gruppen ligger i synk i arbetet innan nya saker avhandlas.

Utrustning
För att på optimalt sätt genomföra studiecirkeln krävs en del utrustning:

 • Projektor med Ipad adapter (för att visa både dataskärm och Ipad)
 • Skrivare (Med möjlighet att skriva ut bilder till kommunikationsboken, gärna i färg)
 • Kommunikationsböcker i olika storlekar (Kan beställas färdiga eller skapas på egen hand)
 • Ipad med Kommunikationsapplikation (Varje deltagare bör ha en egen Ipad eller möjlighet att låna under träffarna, men även låna med sig hem under projektets gång)
 • Klister och saxar (Saxar även för vänster hand)
 • Datorer (En dator per deltagare för skapandet av kommunikationsboken)
 • Internetuppkoppling (Trådlöst, WiFi, för både datorer och Ipads)
 • USB-minnen (Varje deltagare måste ha ett eget USB-minne)
 • Kommunikationsboksmallar (i ett format som stöds av datorerna, PowerPoint, Word etc)

Antal cirkelledare
En cirkelledare per deltagare är optimalt, men antalet kan skäras ned om vissa deltagare har med sig en aktiv anhörig. Det är fördelaktigt att cirkelledarna har vana av att arbeta med personer med afasi, typ logoped/arbetsterapeut eller att cirkelledarna kan få en kort utbildning innan cirkelns start.

Förkunskaper
Studiecirkeln kräver att ledarna har god datorvana och vana av att använda Ipad. Det är dessutom fördelaktigt om ledarna har haft god tid på sig innan cirkelns start att bekanta sig med den valda applikationen som cirkeln tänker använda.

Om träffarnas innehåll

Nedan följer förslag på hur de olika träffarna kan utformas. Förslagen är baserade på hur vår pilotcirkels träffar såg ut. Viktigt att tänka på är att träffarna kan behöva omformas i varje specifik studiecirkel – faktorer så som antal deltagare, grad av afasi, förkunskaper etc. väger såklart in och påverkar utformningen. Men exemplen ger en tydlig struktur över hur upplägget bör se ut. I Fas 2 av projektet blir det svårare att visa tydliga exempel på innehåll, allt beror på vilken typ av kommunikationsapp som studiecirkel kommer använda sig av – många applikationer skiljer sig i fråga när det gäller funktioner och innehåll och det är viktigt att göra en egen bedömning av hur mycket tid som behövs för varje funktion. Vår erfarenhet är att begränsa antalet funktioner som avhandlas till max två stycken per träff. I exemplet listar vi funktioner som finns i kommunikationsappen Dialog Comai, och som även är vanliga i andra kommunikationsappar, men innehållet kan variera så var noga med att göra en egen bedömning utifrån applikationen.

Ladda ner träffguiden som PDF genom att klicka här

Träff 1

 • Presentation av cirkelledarna, deltagarna och anhöriga/närstående.
 • Genomgång av studiecirkelns träffar i Fas 1. Målsättning med kommunikationsboken.
 • Visa exempel på kommunikationsbok, mallar, förbered en färdig kommunikationbok att visa.
 • Deltagarna väljer kommunikationsbok, storlek, färg, osv.
 • Dela ut iPad, installera den valda kummunikationsapplikationen (deltagarna kan med fördel börja utforska och öva på att använda både Ipaden och applikationen hemma innan Fas 2.)
 • Genomgång av grundfunktioner på Ipad, lås, lås upp, laddning, navigering etc.
 • Dela ut USB-minne (eller påminn alla om att ta med eget till nästa gång)

Hemuppgift

Vilka rubriker/sidor vill du ha med i din kommunikationsbok? Ta med bilder du vill ha med dig boken till nästa träff, eller ta med dem på USB.

Träff 2

 • Presentation av kommunikationsboksmallar, gå igenom dem på dator med projektor.
 • Dela in deltagarna i mindre grupper och börjar arbeta individuellt med kommunikationsboken.
 • Hur och var lägger man in bilder? Demonstrera och visa på datorn.
 • Vilka rubriker/mallar vill deltagaren använda, diskutera.
 • Lägga in bilder som deltagaren har med. Hjälp till med uppmuntra till att försöka själv.
 • Sök bilder på internet som deltagaren vill ha med.
 • Gå igenom Ipadens kamerafunktion, hur tar man bilder, var sparas dom, hur tar man bort.

Hemuppgift

Samla information om personer, platser osv som du vill ha med i kommunikationsboken. Ta bilder med Ipaden som du vill ha med i kommunikationsboken.

Träff 3

 • Demonstrera hur man överför bilder från Ipad till datorn, gör detta via projektor.
 • Dela in deltagarna i mindre grupper.
 • Fortsatt arbete med skapandet av kommunikationsboken med deltagarnas bilder och innehåll.
 • Skriv ut mallarna, så långt man kommit och bygg den fysiska kommunikationsboken (den behöver inte vara helt färdig).
 • Demonstrera hur man använder kommunikationsboken.

Hemuppgift

Använd kommunikationsboken i minst tre situationer. Fundera om du har rätt bilder eller om det är något som saknar.

Träff 4

 • Diskutera med alla – hur har det fungerat att använda kommunikationsboken?
 • Dela in deltagarna i mindre grupper.
 • Finjustera och slutför kommunikationsboken enligt deltagarens önskemål.
 • Skriv ut och färdigställ kommunikationsboken.
 • Deltagarna får visa varandra sina kommunikationböcker, utbyta idéer osv.
 • Avslut Fas 1.

Hemuppgift

Använd kommunikationsboken i olika situationer. Ta med kommunikationsboken till resterande träffar, använd den vid t.ex. vid fikat osv.

Träff 5

 • Genomgång av studiecirkelns träffar i fas 2. Målsättning med kommunikationsappen.
 • Gå igenom kommunikationsappens grundläggande funktioner med hjälp av projektor (ofta har en kommunikationsapp många funktioner, se till att dela upp informationen över tre träffar så att det inte blir för mycket I Dialog Comai är huvudfunktionerna; Kategorier, Brickor med symboler samt Bildsökning).
 • Dela in deltagarna i mindre grupper.
 • Praktisera funktionerna som visats, det är viktigt att deltagarna förstår hur funktionerna används och hur man navigerar på Ipaden.

Hemuppgift

Använd kommunikationsappens funktioner, bekanta dig med gränssnittet och hur du navigerar på en Ipad.

Träff 6

 • Fortsätt att gå igenom appens funktioner.
 • Dela in deltagarna i mindre grupper.
 • Praktisera funktionerna som visats.

Hemuppgift

Fundera på vilka kategorier och bilder som du vill ta med från din fysiska kommunikationsbok in i kommunikationsappen.

Träff 7

 • Fortsätt att gå igenom appens funktioner.
 • Dela in deltagarna i mindre grupper.
 • Skapa egna kategorier, lägg in bilder, organisera appen efter egna önskemål.

Hemuppgift

Skapa nya kategorier hemma. Använd kommunikationsappen i tre situationer.

Träff 8

 • Diskutera – hur har det fungerat att använda kommunikationsappen? Vilka är svårigheterna.
 • Gör en reprisgenomgång av det som behövs.
 • Fortsätt skapandet av att göra kommunikationsappen mer personlig.
 • Visa bildsökfunktionen (om en sådan finns i applikationen, annars demonstrera hur man söker bilder via internet på en Ipad, detta är dock oftast mer avancerat och kan ta längre tid).

Hemuppgift

Sök bilder och skapa egna brickor/symboler hemma.

Träff 9

 • Fortsätt skapandet av att göra kommunikationsappen mer personlig.
 • Uppmuntra deltagarna att använda appen för att kommunicera vid t.ex. fikat.

Hemuppgift

Fundera på vilket verktyg som du har haft mest användning av, kommunikationsbok eller kommunikationsapp.

Träff 10

 • Diskutera – vilket verktyg har passat dig bäst? Fördelar/nackdelar med de båda verktygen.
 • Tid för eventuella korrigeringar av kommunikationsapp eller kommunikationsboken.
 • Berätta hur man kan skaffa en egen kommunikationsapp/Ipad (om deltagarna inte redan har gjort det).
 • Avslut.